Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 - Satıcı
Ünvanı : TurkishKit
Adresi :  Rasimpaşa Mah. Tayyareci Sami Sk. Hotel My Dora No : 17 İstanbul/Kadıköy
Web Adresi : adimadimkodla.com
Email :  hello@turkishkit.com

2 - Sözleşmenin Konusu
2.1 İşbu sözleşmenin konusu, işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin (“Alıcı”) Satıcı’ya ait http://www.adimadimkodla.com/ internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan ALICI’lar hakkında ise Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
2.2 Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3 - Sözleşme Konusu Ürün(ler), Teslim, Ödeme Bilgileri
Adım Adım Kodla özel etkinliklerine kayıt olmadan önce etkinliğe ait saat, tarih, mekan, konum, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını beyan eder. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi yasal olarak aynı olmak zorundadır.

4 - Malın Teslimi ve Teslim Şekli
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Eğitimin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Eğitim, Alıcı'nın başvuru formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu bilgilere göre verilecektir.

5 - Sipariş ve Ödeme Koşulları
Alıcı, Adım Adım Kodla özel etkinliklerine yaptığı başvuruyu KDV dahil TL tutarı ve varsa ekstra masrafları alıcı tarafından ödendikten sonra alıcıya bilgilendirme maili gönderilir. Bilgilendirme maili ile birlikte ödemeyi yapan alıcı belirtilen saat, tarih, mekan ve konumda eğitime katılabilir.

6 - Alıcı’ya Ön Bilgilendirme Yapılan Hususlar
Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini ve İnternet Sitesi'ndeki “Sipariş ve Sözleşme Ön Bilgilendirme Metni”ni okuyarak bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Adım Adım Kodla Özel Etkinlikleri hakkında genel bilgiler, Ürün(ler)'in konum, saat, tarih ve eğitim içeriği bilgileri,Ürün(ler)in fatura ve ödeme bilgileri, Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen kısıtlamaları,Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler, Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

7 - Alıcının Cayma Hakkı ve Kullanım Koşulları
7.1 Alıcı, etkinliğe/eğitime ödeme yaptığı tarihten itibaren üç (3) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkını haizdir.
7.2 Etkinlik/Eğitim gerçekleşeceği tarihte, konumda, mekan da veya saatte etkinlik gerçekleşmez veya iptal edilirse alıcı herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-sözleşme’den cayma hakkı haizdir.
7.3 Etkinlik/Eğitim esnasında alıcı, gerekçe göstererek veya göstermeksizin siparişten-sözleşme’den cayamaz, tek taraflı cayma durumlarında geri ödeme yapılmaz.
7.4 Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.
7.5 Cayma hakkı saklı olan eğitim/etkinlikler de, alıcı gerekli bildirimi hello@turkishkit.com adresine yapmalıdır.
7.6 Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

8 - Gizlilik, Bilgi Güvenliği, Kişisel Veriler ve Fikri Haklara İlişkin Hususlar
Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.
İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir.
Alıcı, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Alıcı’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Satıcı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları ("Program İşbirlikçileri") tarafından toplanmasına, bu verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

9 - Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

10 - Kabul ve Onay Beyanı
Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.